AKTUALNOŚCI

[Weź udział w] Małe formy plastyczne

2016-09-23

[Weź udział w] Małe formy plastyczne

Małe formy plastyczne

Organizator: Związek polskich artystów plastyków - okręg Rzeszowski

Patroni: Marszałek województwa podkarpackiego, Dziekan wydziału sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundatorzy nagród

 

http://maleformyplastyczne.pl/

 

Cele konkursu

Wyłonienie oryginalnych kreacji małoformatowych w zakresie klasycznych i nowatorskich technik plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane i autorskie z wyłączeniem technik fotografii analogowej i cyfrowej). Stworzenie stałej kolekcji małej formy kreacji współczesnych sztuk plastycznych, będącej w przyszłości wizytówką działalności statutowej ZPAP Okręgu Rzeszowskiego oraz zaczątkiem opracowań i dokumentacji tej dziedziny artystycznych działań artystów w Polsce i na świecie.

 

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do studentów z dyplomem licencjackim, studiów magisterskich, profesjonalnych artystów będących absolwentami polskich i zagranicznych uczelni artystycznych (sztuki wizualne). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić łącznie do 3 prac w dowolnej z wyżej wymienionych technik. Oryginały prac (wraz z passe-partout) nie mogą przekroczyć wymiarów 20 x 20 cm i grubość podłoża nie więcej niż 3 mm. TEMATYKA PRAC DOWOLNA. Do pierwszego etapu należy nadesłać na adres mailowy organizatora zreprodukowane prace i opisane jedynie w formie elektronicznego zapisu JPG o bardzo dobrej rozdzielczości. Opis prac: imię, nazwisko autora, tytuł pracy, technika, wymiary, rok powstania powinien stanowić opis pliku zdjęciowego. Dodatkowo do plików zdjęciowych należy załączyć w formie elektronicznej plik tekstowy zawierający informacje o autorze prac: Imię nazwisko, dyplomowy rok studiów/ rok ukończenia uczelni, nazwa uczelni / wydziału, dane adresowe, telefoniczne oraz adres e-mail. Zgłoszenie i udział w pierwszym etapie konkursu jest bezpłatny!

 

Termin pierwszego etapu

Zgłoszenia mailowe (zdjęcia prac i informacja o autorze w formie elektronicznej) należy nadsyłać na adres: malaforma.rzeszow@gmail.com do dnia 30 września 2016 roku do godz. 24:00.

 

Drugi etap

Organizator powoła Jury, które dokona kwalifikacji i wyboru prac do wystawy pokonkursowej. Artyści o zakwalifikowaniu prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Autorzy zakwalifikowanych prac zobowiązani są do przesłania listem / przesyłką poleconą oryginałów zakwalifikowanych prac (bez oprawy typu rama) opisanych na odwrocie identycznie jak w opisie pliku zdjęciowego oraz dokonanie wpłaty za udział w drugim etapie konkursu wysokości 50 złotych na niżej podane konto Organizatora i dołączenia do listu/przesyłki w jakiejkolwiek formie dokumentu potwierdzającego przelew / wpłatę.

 

Termin drugiego etapu:

Oryginały prac, dowód wpłaty listem / przesyłką należy nadesłać, dostarczyć na koszt własny najpóźniej do dnia 28 października 2016 roku. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po tym terminie będą brały udział w wystawie pokonkursowej mogą jednak nie zostać przedstawione do trzeciego etapu Jury – wyboru nagród.

 

Trzeci etap:

To samo Jury powołane przez Organizatora w trzecim etapie dokona wyboru nagród. Planowane jest przyznanie 3 nagród i 3 wyróżnień oraz nagród rzeczowych. Organizator zastrzega sobie jednak inną ilość i sposób rozdziału nagród. Jury przy wyborze nominacji i wyróżnień oraz nagród będzie oceniać przede wszystkim oryginalność i stylistyczną spójność prac. Decyzje Jury są autonomiczne, a Organizator nie będzie udzielał informacji o przebiegu głosowania.

 

Nagrody:

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora i będą stanowić zaczyn kolekcji, którą Organizator z kolejnymi edycjami konkursu zamierza gromadzić i popularyzować poprzez galerię wirtualną, wystawy i publikacje. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu mogą deklarować ofiarowanie do kolekcji swoje prace (w takim przypadku prosimy do pracy dołączyć rodzaj oświadczenia o darowiźnie).

 

Wystawa

Wernisaż wystawy pokonkursowej Małe Formy Plastyczne odbędzie się dnia 16 listopada 2016 roku o godzinie 18:00 w Galerii r_z ZPAP w Rzeszowie, ulica 3-go Maja 16. W przypadku zmiany terminu otwarcia Organizator zawiadomi o tym zakwalifikowanych i nagrodzonych uczestników konkursu telefonicznie lub mailowo. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu ani noclegu uczestnikom i nagrodzonym (jedynie może na ich prośbę dokonać rezerwacji hotelu). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac / przesyłek w czasie ich przesyłania / transportu. Organizatorzy zapewniają profesjonalny druk katalogu do wystawy. Każdy uczestnik otrzyma wraz ze zwrotem prac katalog. Zwrot prac nastąpi po wystawie na wskazany „zaufany adres” to jest adres Biura ZPAP lub galerii z którą artysta / grupa artystów współpracuje i ma kontakt. W szczególnych przypadkach i na wyraźną prośbę prace zostaną odesłane na adres prywatny uczestnika.

 

Dane organizatora

Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać na adres:

malaforma.rzeszow@gmail.com

Wpłaty należy dokonać na nr konta:

Bank PBS O/Rzeszów 86 8642 1126 2012 1119 5397 0001

Oryginały prac należy przesyłać listem / przesyłką poleconą na adres:

Biuro ZPAP- Okręg Rzeszowski,

Ul. Jana III Sobieskiego 18

35-002 Rzeszów

 

Koordynujący konkurs:

Piotr Woroniec – prezes ZPAP ORz, e-mail: woronzpap@gmail.com

Magdalena Uchman – wiceprezes ZPAP ORz ds. Artystycznych – kurator konkursu, e-mail: uchmanzpap@gmail.com

 

Pliki do pobrania:

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij