MTG 2018

transgrafia – sztuka jest przestrzenią wolności


REGULAMIN KONKURSU TRANSGRAFIA KRAKÓW 2018

 


transgrafia 2018 jest wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.


I. Postanowienia ogólne:


1. Konkurs transgrafia 2018 ma charakter otwarty, przeznaczony dla artystów z Polski i ma na celu wyłonienie uczestników wystawy transgrafia 2018.
2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
4. Konkurs obejmuje szeroko rozumianą grafikę, w którym przenikają się różne media i techniki plastyczne: grafika warsztatowa, użytkowa, multimedia, animacje, instalacje, mappingi, komiksy, murale, tatuaże, czy przestrzeń graficzna właściwa dla gier komputerowych.
5. Decyzję o zakwalifikowaniu prac na wystawę transgrafia 2018 oraz przyznaniu nagrody podejmuje Jury konkursu powołane przez organizatora.
6. Decyzje Jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
7. O zakwalifikowaniu prac na wystawę transgrafia 2018 uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Ponadto lista wszystkich zakwalifikowanych na wystawę uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.
8. Wszyscy uczestnicy wystawy transgrafia 2018 otrzymają bezpłatny katalog wystawy.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i niezwłocznego ogłoszenia ich na stronie internetowej organizatora.

 


II. Charakterystyka Konkursu:


1. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap – selekcja prac na wystawę transgrafia odbywa się na podstawie nadesłanych wglądówek w wersji elektronicznej, drugi etap konkursu – przyznanie nagrody, przeprowadzany jest na oryginałach prac po zainstalowaniu wystawy
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną lub zestaw prac
3. Prace do I etapu konkursu powinny zostać dostarczone do siedziby organizatora do dnia 04.03.2018.
4. Prace do II etapu konkursu powinny zostać dostarczone do siedziby organizatora do dnia 25.05.2018.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z:
a) udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z transgrafią 2018 oraz działalnością statutową organizatora bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych,
b) wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach konkursu i badań ankietowych organizatora konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

 


III. Zgłoszenie do konkursu:


a) I etap – nadesłanie przez uczestnika za pomocą platform takich jak WeTransfer lub na płycie CD:
• reprodukcji prac lub projektu zgłaszanego do konkursu w formacie JPG [rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok 20 cm, RGB] oraz wersji podglądowej w formacie JPG [rozdzielczość 72 dpi, dłuższy bok 20 cm]
pliki powinny być opisane w następujący sposób: Nazwisko, imię, tytuł, nr kolejny pracy zgodny z kartą, np.:
Nazwisko_Imię_Tytuł_1.
• elektronicznej lub wydrukowanej wersji wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej [Załącznik nr 1], z formułą potwierdzającą autorstwo dzieła
W przypadku prac realizowanych dopiero na miejscu, zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy projekt pracy, opis, wymiary, precyzyjną dokumentację wizualną oraz specyfikację sprzętu multimedialnego potrzebnego do właściwej ekspozycji pracy.
– Pliki te należy przygotować w formatach możliwych do otwarcia na komputerach PC
b) II etap – nadesłanie oryginałów prac zakwalifikowanych przez Jury konkursu do wystawy transgrafia 2018 do dnia 25.05.2018. Prace można wysłać przesyłką pocztową lub kurierską albo dostarczyć osobiście do Biura SMTG na adres: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie Rynek Główny 29, 31-010 Kraków
• Zgłaszane prace powinny mieć na odwrocie metryki [Załącznik nr 2] wypełnione drukowanymi literami.
• Do przesyłki zawierającej zgłaszane prace należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową [Załącznik nr 1], z formułą potwierdzającą autorstwo dzieła.
W przypadku prac realizowanych na miejscu artysta zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie pracy wybranej przez Jury na podstawie zgłoszonego projektu w terminie: 27.06.2018.

 


IV. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłek zawierających prace:


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe podczas ich transportu pomiędzy artystom a biurem organizatora lub wskutek wadliwego opakowania przez uczestnika.
2. Organizator weryfikuje stan zachowania prac i wykonuje jego opis natychmiast po otwarciu przesyłki i niezwłocznie informuje uczestnika o wszelkich uszkodzeniach powstałych na skutek transportu wraz z przesłaniem dokumentacji fotograficznej uszkodzeń.
3. Organizator nie ubezpiecza prac na czas magazynowania, ekspozycji i odsyłki prac do uczestników.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki podczas jej odsyłki do uczestnika, a także za wszelkie mechaniczne uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

 


V. Nagrody:


1. Laureat zostanie zaproszony do zrealizowania wystawy indywidualnej w Galerii Centrum MCSG przy Rynku Głównym w Krakowie wraz z katalogiem.
2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową o decyzji Jury konkursu.
3. Nagroda przyznana przez Jury konkursu zostanie wręczona podczas otwarcia wystawy transgrafia 2018.
4. Praca Laureata eksponowana na wystawie transgrafia 2018 przechodzi na własność organizatora.
5. Laureat Konkursu zostanie zaproszony na uroczystość otwarcia wystawy transgrafia 2018 i galę wręczenia nagród.
6. Organizator pokrywa koszty noclegu laureata (max. 2 doby hotelowe).
7. Organizator nie pokrywa kosztów podróży laureata.

 


VI. Zwrot prac


1. Zwrot prac odbywa się na koszt artysty.
2. Prace można odbierać osobiście z Biura organizatora po zakończeniu wystawy tj po 15.09.2018.
3. Prace mogą zostać odesłane pod wskazany adres, po uprzednim ustaleniu z biurem i przelaniu kwoty pokrywającej przesyłkę na konto organizatora.
4. Uczestnicy zobowiązani są odebrać prace do 30.10.2018 roku, po tym terminie prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.

 


VII. Kalendarium programu transgrafii 2018


1. Nadsyłanie prac do I etapu konkurs do 04.03.2018
2. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu do 06.04.2018
3. Nadsyłanie oryginalnych prac na wystawę konkursową do 25.05.2018
4. Ogłoszenie wyników konkursu 07.07.2018
5. Uroczyste otwarcie wystawy transgrafia 2018 wraz z wręczeniem nagrody 07.07.2018
6. Czas trwania wystawy 08.07–15.09.2018

 

 

wyjaśnienie do pkt.III regulaminu:

pliki można przesłać poprzez WeTransfer na adres smtg@triennial.cracow.pl


wyjaśnienie do pkt.V regulaminu: 

praca laureata przechodzi na własność organizatora 

 

w przypadku prac multimedialnych, filmów w archiwum organizatora może pozostać egzemplarz pracy lub kopia.
Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij