Sklep

Regulamin świadczenia usług sklepu sklep.smtg

 

sklep.smtg jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, zwanego dalej SMTG, z siedzibą przy Rynku Głównym 29, 31-010 Kraków, NIP 676-10-09-255, REGON 350020997 tel. kontaktowy +48 12 422-19-03. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie sklep.smtg.

 

I. Postanowienia ogólne

sklep.smtg jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą dokonać zakupu oryginalnych grafik będących własnością (pochodzących ze zbiorów) SMTG oraz grafik członków SMTG przekazanych przez nich do sprzedaży w sklepie na podstawie odrębnej umowy oraz katalogów z wystaw organizowanych przez SMTG. Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie wydaje certyfikat poświadczający oryginalność grafiki. SMTG oferuje zainteresowanemu kupnem Klientowi możliwość obejrzenia oryginału wystawionej na sprzedaż w sklepie internetowym grafiki.

Grafika jest dziełem sztuki wykonanym za pomocą technik graficznych (druk wklęsły, wypukły, płaski, cyfrowy, techniki mieszane). Proces artystyczny skupiony jest w rękach grafika od projektu przez wykonanie matrycy do wykonania odbitki. Z matrycy można uzyskać jedną lub kilkadziesiąt odbitek w zależności od techniki.

 

II. Wymagania techniczne

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklep.smtg wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

III. Zasady korzystania ze sklepu

1. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji i dodanie jej do koszyka. Następnie należy kliknąć ikonę koszyka, gdzie można przeglądnąć całe zamówienie. W celu kontynuowania zakupu należy kliknąć przycisk "Przejdź do kasy" i podać dane osobowe zamawiającego. Można zarejestrować się w sklepie, lub dokonać zakupu bez rejestracji. Następnym krokiem jest wybór sposobu dostawy i płatności za towar.

3. sklep.smtg nie wysyła towarów za pobraniem. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie sklepu sklep.smtg bez dodatkowej opłaty.

4. Zamówienie może być także dostarczone na wskazany przez Zamawiającego adres za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Termin dostawy zależy od miejsca zamieszkania Zamawiającego (kraj lub zagranica) i może wynosić kilka dni od daty złożenia zamówienia. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

5.  Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. sklep.smtg może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep.smtg za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SMTG.

7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu sklep.smtg.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy sklep.smtg podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SMTG

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą internetową

1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany odesłać zamówienie wraz z certyfikatem w stanie niezmienionym (w oryginalnym opakowaniu), a sklep.smtg zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za zwrócone zamówienie.

3. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony.

4. Odesłanie niezgodnego z zamówieniem towaru następuje na koszt sklep.smtg, który pokrywa związane z tym opłaty.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklep.smtg a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklep.smtg a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SMTG.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij