MTG

 

Organizator

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

 
Adres:

Rynek Główny 29, 31-010 Kraków, Polska

tel. +48 12 422 19 03 

                                                                                             

e-mail: smtg@triennial.cracow.pl

 

Nr konta dla wpłat w PLN:

Bank Zachodni WBK S.A., ul. Karmelicka 9, 31-133 Kraków

03 1090 1665 0000 0001 3019 1135

 

Nr konta dla wpłat w EURO:

Bank Zachodni WBK S.A., ul. Karmelicka 9, 31-133 Kraków

PL 93 1090 2053 0000 0001 1859 7530

SWIFT: WBKPPLPP

 

 

PREAMBUŁA

 

Międzynarodowe Triennale Grafiki w 2018 roku odbędzie się w nowej formule. Nadal będzie miało charakter otwartego konkursu, gdyż jest to istotna wartość wypracowana w minionych dekadach, ale jednocześnie celem nowej edycji Triennale będzie ukazanie złożonej istoty procesu graficznego i przybliżenie jej w możliwie najpełniejszej formie szerokim kręgom odbiorców.

Nowa formuła Wystawy Głównej Międzynarodowego Triennale Grafiki zakłada stworzenie wizualnej definicji medium graficznego w jego wieloaspektowości i złożoności. W związku z tym, wzorem lat ubiegłych, do konkursu zgłosić można od 1 do 4 prac, przy czym Jury Konkursu, w przypadku zgłoszenia obejmującego od 2 do 4 prac, będzie traktowało prace jako zestaw i jako taki kwalifikowało na Wystawę Główną. Decyzja ta wiąże się z naszym przekonaniem, że twórczość graficzna jest procesem rozpisanym na wiele realizacji i najpełniejszy wyraz osiąga prezentowana jako zestaw lub seria. Pragniemy zaznaczyć, że pojedyncze prace będą brane pod uwagę w takim samym stopniu jak zestawy, jeśli stanowią zamkniętą formą graficzną.

Ponadto pragniemy zwrócić się do artystów zgłaszających prace na Konkurs o dołączenie do zgłoszenia materiałów kontekstowych pogłębiających odbiór zgłaszanych prac. W ramach materiałów kontekstowych można będzie zaprezentować: krótkie filmy obrazujące proces powstawania nadesłanych prac, teksty i materiały wizualne stanowiące inspirację lub ważny punkt odniesienia dla poszczególnych prac oraz wszelkie inne materiały, które przyczynią się do pełniejszego zobrazowania procesu twórczego. Materiały kontekstowe zostaną przedstawione podczas obrad Jury Konkursu, a po wybraniu prac na Wystawę Główną będą prezentowane jako uzupełnienie prac zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej w zależności od możliwości Organizatora i specyfiki samych materiałów kontekstowych.

 

REGULAMIN KONKURSU

MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE GRAFIKI

KRAKÓW 2018

 

 

Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, zwane dalej MTG 2018, jest wydarzeniem poświęconym sztukom graficznym organizowanym przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, zwane dalej Organizatorem.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady selekcji i uczestnictwa w Konkursie MTG 2018.

 

 

I. Postanowienia ogólne:

 

1.        Konkurs MTG 2018, zwany dalej Konkursem, ma charakter otwarty i międzynarodowy.

2.        W Konkursie biorą udział Artyści zwani dalej Uczestnikami.

3.        Konkurs ma na celu wyłonienie Uczestników Wystawy Głównej MTG 2018, wyłonienie Laureatów MTG 2018 spośród Uczestników, których prace zostaną zakwalifikowane na Wystawę Główną MTG 2018 oraz wybranie prac przeznaczonych do prezentacji cyfrowej w ramach programu IconData – Wirtualne Muzeum.

4.        Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5.        Konkurs obejmuje szeroko rozumianą grafikę, tj. prace stworzone w klasycznych technikach graficznych oraz prace wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zapisu cyfrowego i autorskiego sposobu tworzenia odbitki, a także projekty intermedialne, multimedialne i transmedialne, w tym instalacje graficzne.

6.        Decyzję o zakwalifikowaniu prac na Wystawę Główną MTG 2018, przyznaniu poszczególnych nagród oraz zakwalifikowaniu prac do cyfrowej prezentacji w ramach programu IconData – Wirtualne Muzeum podejmuje międzynarodowe Jury Konkursu powołane przez Organizatora spośród profesjonalistów zajmujących się sztukami graficznymi.

7.        Obrady Jury Konkursu odbywają się w Krakowie.

8.        Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

9.        O zakwalifikowaniu na Wystawę Główną MTG 2018, przyznanych nagrodach oraz zakwalifikowaniu do prezentacji cyfrowej w ramach programu IconData – Wirtualnej Muzeum Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Ponadto lista wszystkich zakwalifikowanych na wystawę Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

10.    Wszyscy Uczestnicy Wystawy Głównej MTG 2018 otrzymają bezpłatny katalog wystawy.

11.    Organizator zastrzega sobie prawo do imiennego zaproszenia na Wystawę Główną MTG 2018 wybranych przez siebie artystów z pominięciem Jury Konkursu. Prace artystów

zaproszonych przez Organizatora nie są brane pod uwagę podczas wyłaniania Laureatów Konkursu MTG 2018.

12.    Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie i niezwłocznego ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.

 

 

II. Charakterystyka Konkursu:

 

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzany na oryginałach prac nadesłanych przez Uczestników.
 2. Udział w Konkursie jest odpłatny.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 4 prac.
 4. Prace zgłaszane do Konkursu, z wyjątkiem zgłoszeń obejmujących jedną pracę, instalację lub dzieło multimedialne, powinny należeć do jednego cyklu.
 5. W przypadku zgłoszeń obejmujących 2-4 prac Jury Konkursu będzie traktowało nadesłane prace jako zestaw, który jako taki będzie kwalifikowany na Wystawę Główną MTG 2018.
 6. Do Konkursu można zgłosić także materiały kontekstowe, w przypadku, gdy przyczynią się one do pogłębienia odbioru zgłaszanych prac. W ramach materiałów kontekstowych można zaprezentować: krótkie filmy obrazujące proces powstawania nadesłanych prac, teksty i materiały wizualne stanowiące inspirację lub ważny punkt odniesienia dla poszczególnych prac oraz wszelkie inne materiały, które przyczynią się do pełniejszego zobrazowania procesu twórczego.
 7. Na Konkurs przyjmowane będą wyłącznie prace premierowe, powstałe po 1 stycznia 2015 roku, dotychczas nie zgłaszane na inne konkursy i przeglądy krajowe oraz międzynarodowe.
 8. W przypadku prac wykonanych na papierze oraz instalacji złożonych z wydruków na papierze kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych oryginałów, które powinny zostać dostarczone do siedziby Organizatora do dn. 31.01.2018.
 9. W przypadku instalacji multimedialnych oraz innych dzieł o charakterze multimedialnym kwalifikacja odbywa się na podstawie precyzyjnego opisu oraz wizualizacji zaproponowanej instalacji i/lub zarejestrowanego materiału wizualnego. Materiały te powinny zostać dostarczone do Biura Organizatora do dn. 31.01.2018.
 10. W przypadku wszelkich instalacji wymagających wykorzystania wielkogabarytowych elementów, Uczestnik nadsyła te elementy po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu go do Wystawy Głównej MTG 2018. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Biura Organizatora do dnia 30.05.2018.
 11. Nagrody Konkursu przyznaje Jury Konkursu wyłaniając Laureatów spośród Uczestników zakwalifikowanych na Wystawę Główną MTG 2018.

 

 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Biura Organizatora wszystkich materiałów wymienionych w pkt. IV, ppkt. 1, lit. a-b i ppkt. 6, lit. a-b oraz dokonanie opłaty zgodnie z pkt. V, w terminach określonych w Regulaminie.
 2.  Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z:

a)      powierzeniem prac Organizatorowi do końca 2019 roku, w celu ich prezentacji na wystawach programu MTG 2018, reekspozycjach oraz wystawach organizowanych przez Organizatora w Polsce i za granicą w okresie od 01.07.2018 – 30.11.2019,

b)      udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z MTG 2018 oraz działalnością statutową Organizatora bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych,

c)      wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania,

 

IV. Procedura zgłaszania prac na Konkurs:

 

 1. Procedura zgłaszania prac na Konkurs obejmuje:

a.       nadesłanie przez Uczestnika przesyłką pocztową lub kurierską na własny koszt, albo dostarczenie osobiście do Biura SMTG w Krakowie zgłaszanych do Konkursu oryginałów prac. Wyjątek stanowią instalacje wymagające wykorzystania wielkogabarytowych elementów, które kwalifikowane są na podstawie precyzyjnego opisu oraz wizualizacji zaproponowanej instalacji i/lub zarejestrowanego materiału wizualnego - w tym przypadku Uczestnik przesyła precyzyjny opis prac wraz z wizualizacją i/lub zarejestrowanym materiałem wizualnym,

b.      nadesłanie przez Uczestnika przy pomocy platform takich jak WeTransfer lub na płycie CD dołączonej do przesyłki z pracami reprodukcji prac zgłaszanych do Konkursu w formacie JPG [rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok 20 cm, RGB] oraz wersji podglądowej w formacie JPG [rozdzielczość 72 dpi, dłuższy bok 20 cm].

 1. Ponadto Uczestnik może nadesłać przy pomocy platform takich jak WeTransfer materiały kontekstowe, jeśli uzna, że wzbogacą one odbiór proponowanych prac.
 2. Zgłaszane na Konkurs prace nie podlegają ograniczeniom formatowym, za wyjątkiem uwag zawartych w pkt. VI, ppkt. 1.
 3. Zgłaszane prace powinny mieć na odwrocie metryki [Załącznik nr 2] wypełnione drukowanymi literami.
 4. Na opakowaniu należy umieścić nalepkę MTG 2018 z adnotacją „No commercial value”. [Załącznik nr 3].
 5. Do przesyłki zawierającej zgłaszane prace należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową [Załącznik nr 1], z formułą potwierdzającą autorstwo dzieła oraz zawierającą oświadczenie Uczestnika dotyczące zgody lub braku zgody na przekazanie prac na własność Organizatora,

b)      potwierdzenie dowodu wpłaty,

c)      w przypadku prac o charakterze intermedialnym (np. instalacji graficznych) zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis pracy/prac wraz z wymiarami, precyzyjną dokumentację wizualną (zgodną ze standardami DVD), oraz specyfikację sprzętu multimedialnego potrzebnego do właściwej ekspozycji pracy/prac.

 1. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na sprzedaż prac, do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące sprzedaży prac podczas trwania Wystawy Głównej MTG 2018 przez Organizatora na warunkach określonych w Karcie Sprzedaży [Załącznik nr 4].
 2. Oryginały prac wraz z kompletem dokumentów wymienionych w pkt. IV ppkt. 6, lit. a-b należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018:

a)      osobiście (decyduje data dostarczenia prac do siedziby Organizatora),

b)      pocztą na adres siedziby Organizatora (decyduje data stempla pocztowego),

c)      kurierem (decyduje data dostarczenia prac do siedziby Organizatora)

z wyłączeniem prac, o których mowa w pkt. II, ppkt. 9 Regulaminu oraz elementów, o których mowa w pkt. II, ppkt. 10.

 

Adres siedziby Organizatora:

 

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

Rynek Główny 29

31-010 Kraków

 

 

 1. Reprodukcje zgłaszanych na Konkurs prac wraz z materiałami kontekstowymi należy przesłać przy pomocy platform typu WeTransfer na adres smtg@triennial.cracow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018. Decyduje data wykonania transferu. Opcjonalnie można je także przesłać na płycie CD dołączonej do przesyłki z pracami.
 2. Pliki z reprodukcjami zgłaszanych prac powinny zostać opisane w następujący sposób:

a)      Nazwisko, imię, tytuł, nr kolejny pracy zgodny z kartą, np.: Nazwisko_Imię_Tytuł_1.

b)      Pliki te należy przygotować w formatach możliwych do otwarcia na komputerach PC.

 1. Przyjmowane będą tylko prace odpowiednio zabezpieczone i opakowane (np. mocne, twarde tuby, płaskie teki), ponadto nie można nadsyłać prac graficznych w ciężkich oprawach, prac oprawionych w ramy, szkło, passe-partout.

 

 

V. Opłaty za udział w Konkursie

 

1.      Warunkiem przyjęcia prac na Konkurs jest wniesienie bezzwrotnej opłaty.

2.      Opłata wynosi 200 PLN dla Uczestników z Polski i 70 EUR dla Uczestników z zagranicy.

3.      Opłaty można dokonać w następujących formach:

a)      na rachunek bankowy Organizatora,

b)      gotówką w biurze Organizatora,

c)      przy pomocy płatności PayPal przez stronę internetową Organizatora.

4.            Wyklucza się przesyłki pieniężne w listach i paczkach oraz możliwość akceptowania czeków, których przesłanie uznaje się za brak wpłaty.

5.            Brak dowodu wpłaty za udział w Konkursie jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do Konkursu, a nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

6.            Wpłat należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

 

a) Nr konta dla wpłat w PLN:

 

Bank Zachodni WBK SA, Rynek Główny 30, 31-133 Kraków

03 1090 1665 0000 0001 3019 1135

 

 

b)      Nr konta dla wpłat w EUR:

 

 

Bank Zachodni WBK SA, Rynek Główny 30, 31-133 Kraków

PL93 1090 2053 0000 0001 1859 7530

SWIFT: WBKPPLPP

 

 

 

VI. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłek zawierających prace:

 

 1. Z uwagi na obowiązujące przepisy pocztowe dłuższy wymiar przesyłki kwalifikującej się do odesłania po zakończeniu Konkursu na koszt Organizatora nie może przekraczać 120 cm, a waga przesyłki nie może być większa niż 3 kg. Odsyłka będzie wykonana zgodnie z harmonogramem zawartym w niniejszym Regulaminie.
 2. Przesyłki niespełniające warunków opisanych w pkt. VI, ppkt. 1 po zakończeniu Konkursu będą odsyłane na koszt Uczestnika lub mogą być przez Uczestnika odebrane osobiście zgodnie z harmonogramem zawartym w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe podczas ich transportu do Biura Organizatora lub wskutek wadliwego opakowania przez Uczestnika.
 4. Organizator weryfikuje stan zachowania prac i wykonuje jego opis natychmiast po otwarciu przesyłki i niezwłocznie informuje Uczestnika o wszelkich uszkodzeniach powstałych na skutek transportu wraz z przesłaniem dokumentacji fotograficznej uszkodzeń.
 5. Organizator nie ubezpiecza prac na czas magazynowania, ekspozycji i odsyłki prac do Uczestników.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki podczas jej odsyłki do Uczestnika, a także za wszelkie mechaniczne uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

 

VII. Nagrody:

 

 

Grand Prix MTG 2018

 

25.000 PLN

 

oraz wystawa indywidualna w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie w roku 2019

 

Europejska Nagroda Graficzna MTG 2018        

 

15.000 PLN

 

Nagroda im. Prof. Witolda Skulicza

 

wystawa indywidualna

w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie w roku 2019

 

Nagrody Fundowane.

 

 

 1. Decyzją Organizatora wysokość i liczba przyznanych nagród może ulec zmianie.
 2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie drogą mailową o decyzji Jury Konkursu.
 3. Nagrody przyznane przez Jury Konkursu zostaną wręczone Laureatom podczas uroczystej Gali MTG 2018.
 4. Prace Laureatów eksponowane na Wystawie Głównej MTG 2018 przechodzą na własność Organizatora.
 5. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość otwarcia Wystawy Głównej MTG 2018 i Galę wręczenia nagród.
 6. Organizator pokrywa koszty noclegu Laureata (max. 3 doby hotelowe).
 7. Organizator nie pokrywa kosztów podróży Laureata.

 

 

VIII. Zwrot prac

 

1.        Prace spełniające warunki odsyłki ujęte w pkt. VI, ppkt. 1 Regulaminu, niezakwalifikowane do Wystawy Głównej MTG 2018 i/lub cyfrowej prezentacji w ramach programu IconData – Wirtualne Muzeum będą zwracane Uczestnikom na koszt Organizatora do 31.12.2018.

2.        Prace spełniające warunki odsyłki ujęte w pkt. VI, ppkt. 1 Regulaminu, biorące udział w Wystawie Głównej MTG 2018 i/lub cyfrowej prezentacji w ramach programu IconData – Wirtualne Muzeum będą zwracane Uczestnikom na koszt Organizatora do 31.08.2019.

3.        Prace niespełniające warunków odsyłki ujętych w pkt. VI, ppkt. 1 Regulaminu, niezakwalifikowane do Wystawy Głównej MTG 2018 i/lub cyfrowej prezentacji w ramach programu IconData – Wirtualne Muzeum będą zwracane Uczestnikom na ich koszt lub mogą być odebrane przez Uczestnika osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2018. Po upływie tej daty nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatora.

4.        Prace niespełniające warunków odsyłki ujętych w pkt. VI, ppkt. 1 Regulaminu, biorące udział w Wystawie Głównej MTG 2018 i/lub cyfrowej prezentacji w ramach programu IconData – Wirtualne Muzeum będą zwracane Uczestnikom na ich koszt lub mogą być odebrane przez Uczestnika osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2019. Po upływie tej daty nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatora.

5.        Prace zostaną zwrócone na adres Uczestnika podany w karcie uczestnictwa.

6.        W przypadku braku pisemnego lub e-mailowego powiadomienia Organizatora o zmianie zwrotnego adresu prac skutkującej zwrotem przesyłki do Organizatora, powtórna wysyłka prac będzie możliwa wyłącznie na koszt Uczestnika po uprzednim uiszczeniu przez niego kosztów ponownej wysyłki.

7.        Prace Uczestników zwrócone przez Pocztę Polską Organizatorowi, w przypadku gdy ich autorzy nie uiszczą stosownej opłaty pokrywającej koszt ich ponownej wysyłki, po dniu 31.12.2019 roku przechodzą na własność Organizatora.

8.        Organizator nie pokrywa kosztów cła wynikających z odrębnych przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

9.        Organizator dokonując odsyłki prac oznacza wszystkie przesyłki hasłem „No commercial value”.

 

 

 

 

IX. Kalendarium programu MTG 2018

 

1.      Nadsyłanie oryginalnych prac na Konkurs                                                 do 31.01.2018

2.      Ogłoszenie wyników Konkursu                                                                  do 16.04.2018

3.      Nadsyłanie zakwalifikowanych instalacji oraz innego typu prac

wymagających wykorzystania wielkogabarytowych elementów

niebędących wydrukiem na papierze                                                           do 31.05.2018

4.      Uroczystość otwarcia Wystawy Głównej MTG 2018                                06.07.2018

5.      Gala rozdania nagród MTG 2018                                                                06.07.2018

6.      Wystawa Główna MTG 2018                                            od 06.07.2018 do 21.08.2018

7.      Zwrot prac Uczestników niezakwalifikowanych

do Wystawy Głównej MTG 2018 i/lub programu IconData                      do 31.12.2018

8.      Odbiór osobisty prac Uczestników niezakwalifikowanych

do Wystawy Głównej i/lub programu IconData                                         do 31.12.2018

9.      Zwrot prac Uczestników zakwalifikowanych

do Wystawy Głównej MTG 2018 i/lub programu IconData                      do 31.08.2019

10.  Odbiór osobisty prac Uczestników zakwalifikowanych

do Wystawy Głównej i/lub programu IconData                                         do 31.08.2019

 

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij